หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย ไขความลับของดวงชะตาของท่านผ่านตัวเลข

ดวงชะตาของบุคคล มันมีส่วนสำคัญอย่างมากในนำมาพิจารณา เพื่อที่จะทำการค้นหาความสอดคล้องทางด้านของฮวงจุ้ยที่เรียกว่าการค้นหา หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย ดังกับวลีที่เรามักจะคุ้นเคยกันดีว่า รู้เขา รู้เรา  รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ผู้ที่สนใจจะใช้หลักการของวิชาฮวงจุ้ยเพื่อนำพาความสำเร็จมาสู่ตนเองจึงจำเป็นจะต้องทราบก่อนว่าตนเอง

แน่นอนว่ามีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยหมายเลขอะไร  และเป็นคนฮวงจุ้ยตะวันตก หรือ ตะวันออก โดยที่ทำตามขั้นตอนในการค้นหา  หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย  ของตนเองหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า กัวหมิง ดังนี้

หลักการค้นหา หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย

หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย

ผู้ที่สนใจจะใช้วิชาทางด้านของฮวงจุ้ยในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองหรือช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านมักจะจำเป็นต้องทราบ นั้นก็คือข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวท่านหรือบุคคลที่จะใช้วิชาฮวงจุ้ย ทั้งนี้เพราะว่าวิชาฮวงจุ้ยประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญ 2 ส่วนนั้นก็คือ การดัดแปลง จัดวาง ปรับปรุงบ้านให้สอดคล้องกับภูมิกำเนิดหรือพื้นดวงชะตาของท่านเสมอ และ การตกแต่งปรับปรุงบ้านให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก ก็ย่อมส่งผลด้วยเช่นเดียวกัน

ซึ่งในบทความตอนนี้ทางเราก็มักจะจะแนะนำในการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย เพราะว่าหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยนั้นก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการนำผลการคำนวณที่ได้มาวิเคราะห์ดวงชะตาของแต่ละท่าน พร้อมกับความสอดคล้องกับตำแหน่งธาตุและทิศที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่านให้มีความเจริญรุ่งเรืองและทราบถึงตำแหน่งธาตุและทิศที่บั่นทอนดวงชะตาของท่านให้ตกต่ำทั้งนี้เพราะวิชาฮวงจุ้ยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟ้า ดิน และมนุษย์

อธิบายความหมายของ ดิน ฟ้า มนุษย์ ในหลักของฮวงจุ้ย

หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย

คำว่า ฟ้าภายในวิชาฮวงจุ้ยนั้นหมายถึง วันเวลาเดือนปีที่ท่านถือกำเนิดขึ้นมา ชาติตระกูล ฐานะ ครอบครัวและความเป็นอยู่ หรือที่คนจีนโบราณมักเรียกว่า  ชะตาฟ้ากำหนด  เพราะว่าสิ่งต่าง ๆเหล่านี้เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสภาพแวดล้อมที่หลอมรวมดวงชะตาของเราได้ ทั้งนี้ทางเราก็รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและบุคคลอื่น ๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยเช่นเดียวกัน

ส่วนคำว่าดิน ภายในวิชาฮวงจุ้ย หมายถึง อาคารบ้านเรือน สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยซึ่งมีผลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของเรา  เพราะว่ามนุษย์ใช้อาคารบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย หรือ สรุปอย่างง่ายก็คือพลังของฮวงจุ้ยเคหสถานที่จะส่งผลเกื้อกูลต่อโชคชะตาและการดำเนินชีวิตของท่าน

และคำว่า มนุษย์ ภายในวิชาฮวงจุ้ยหมายถึง พฤติกรรมและการกระทำของท่าน ในการเลือกและกำหนดวิถีทางในการดำเนินชีวิต

โดยสรุปความได้ว่า ในส่วนที่เป็นชะตาฟ้ากำหนด  ทางเราไม่อาจแก้ไขได้ แต่ทว่าในส่วนของดินและมนุษย์นั้นเราสามารถเลือกและกำหนดเองได้และที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพื่อให้ท่านได้ทราบว่าหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของท่านมีส่วนสำคัญอย่างไร ในการนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดวางฮวงจุ้ยของท่าน

การค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า กัวหมิง ที่ท่านสามารถทำได้โดยการคำนวณหาจาก วัน เดือน ปีเกิด ของท่าน ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

ก่อนอื่นให้ท่าน นำเอาปี พ.ศ. ที่ท่านเกิด มาทำให้เป็น  ค.ศ. เสียก่อน โดยการนำเอาปี พ.ศ. ไปลบกับ 543 ยกตัวอย่างเช่น  ท่านเกิดปี พ.ศ. 2507 ทำให้เป็นปี ค.ศ. โดยที่ 2507 – 543 = 1964

หลังจากนั้นนำเลขทุกตัวของปี ค.ศ. ที่ได้มาบวกกัน คือ 1 + 9 + 6 + 4 = 20  และให้ท่านรวมให้เป็นเลขตัวเดียว นั้นก็คือ  2 + 0 = 2

ถ้าหากว่าท่านเป็น เจ้าของกั้วหมิงเป็นเพศ ชาย ให้นำเลขที่ได้ไป ลบกับ 11 ยกตัวอย่างเช่น 11 – 2 = 9    แต่ถ้าหากว่าเจ้าของกั้วหมิงเป็นเพศ หญิง ให้นำเลขที่ได้ไปบวกกับ 4   เช่น  4 + 2  = 6

ดังนั้นผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2507 เพศชาย นั้นก็มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย หมายเลข  9  และผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2507 เพศหญิงมีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย หมายเลข  6

แต่ทว่าทั้งนี้การนำปีพ.ศ.ที่ท่านเกิดมาคำนวณหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยนั้น ท่านจำเป็นที่จะต้องนำวันและเดือนที่ท่านเกิดมาร่วมพิจารณาด้วย เพราะว่าตามหลัก หกสิบคู่ภูมิ (ลักจับกะจื้อ) หรือปฏิทิน สุริยะคติของจีน จะมีการกำหนดวันเปลี่ยนศักราชเป็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี (ยกเว้นบางปีที่เป็นวันที่ 3 หรือ 5 กุมภาพันธ์ )  ฉะนั้น ท่านที่เกิดก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ให้นำเลข พ.ศ. ในปีที่ผ่านมาเป็นตัวพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น  น.ส. อึ้งกิมกี่ เกิด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534 ให้นำปีพ.ศ. 2533 มาใช้เป็นหลักในการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย  ดังต่อไปนี้  2533 – 543 = 1990   จากนั้นนำ 1 + 9 + 9 + 0 = 19   ทำให้เป็นเลขตัวเดียว 1 + 9 = 10  และ 1 + 0 = 1  เจ้าของหมายเลขกั้งหมิงเป็นเพศหญิง ให้บวกกับ 4 จะได้  1 + 4 = 5  ดังนั้น น.ส. อึ้งกิมกี่ มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยหมายเลข 5

ในศาสตร์ฮวงจุ้ย ก็ยังได้มีแบ่งอีกเป็น 2 อย่างคือ คนฮวงจุ้ยตะวันตก กับ คนฮวงจุ้ยตะวันออก แต่ทว่าเมื่อเรารู้เลยกัวหมิงของเราแล้วก็จะสามารถรู้ได้ว่าเราเป็นคนฮวงจุ้ยแบบไหน ตามนี้ครับ

คนฮวงจุ้ยตะวันออก : เลขกัวหมิงหมายเลข 1, 3, 4, 9

คนฮวงจุ้ยตะวันตก : เลขกัวหมิงหมายเลข 2, 5, 6, 7, 8

จากหลักเกณฑ์ขั้นต้นก็หวังว่าท่านผู้อ่านจะสามารถหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของท่านได้  หมายเลขนั้นจะความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของ ธาตุ และทิศ ตลอดจนความสัมพันธ์ของหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยกับหลักวิชาต่าง ๆ